OBAVIJEST O NABAVI (OoN)

  
ISPORUKA, INSTALACIJA, MONTAŽA, PUŠTANJE U POGON, OBUKA DJELATNIKA ZA RAD TE PRUŽANJE STANDARDNOG JAMSTVENOG ROKA ZA OPREMU

 

KK.03.2.1.05.0054/8
 
 

Poštovani,

 

SIMPLEX d.o.o., Vrbska ulica 6, HR-35207 Gornja Vrba, OIB: 50530083841 (u daljnjem tekstu Naručitelj), provodi projekt pod nazivom „Dizala bez granica“ ukupne vrijednosti 16.070.555,00 HRK od čega je 5.954.616,05 HRK sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Predmet nabave je isporuka, instalacija, montaža, puštanje u pogon, obuka djelatnika za rad te pružanje standardnog jamstvenog roka za opremu.

U prilogu ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji čine ponudbenu dokumentaciju:

 

 • DZN – Dokumentacija za nadmetanje;
 • Prilog I – Ponudbeni list;
 • Prilog II – Troškovnik;
 • Prilog III – Tehničke specifikacije i tehnička ponuda;
 • Prilog IV – Izjava o nepostojanju razloga isključenja;
 • Prilog V – Izjava o ispunjenju pravne i poslovne sposobnosti;
 • Prilog VI – Izjava o ispunjenju tehničke sposobnosti;
 • Prilog VII – Izjava o ispunjenju financijske sposobnosti.

 

Za potpune informacije informacije o pravilima javne nabave molimo vas da pogledate vodič Prilog 4 – Postupci javne nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi (verzija2.0 iz travnja 2016. godine) – http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim mjestima (medijima) na kojima je objavljena Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje (http://www.simplex.hr/) bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta.

 

Podaci o naručitelju (NOJN):

 

Naručitelj (NOJN):                                                    Simplex d.o.o.

Sjedište:                                                                    Vrbska ulica 6,

                                                                                   HR-35207 Gornja Vrba

OIB:                                                                           50530083841

Kontakt osoba:                                                         Danijel Kušljić

E-mail:                                                                      danijel.kusljic@simplex.hr

 

Ponuda uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se dostaviti na adresu iz točke 5.6. Dokumentacije za nadmetanje, najkasnije 21.12.2017. Za datum zaprimanja smatra se datum slanja, odnosno datum zaprimanja u poštanski ured ili kurirsku službu i sl.

 

 

OBAVIJEST O IZMJENAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE BR. 1 /
NOTICE OF MODIFICATION OF TENDER DOCUMENTATION No. 1

 
ISPORUKA, INSTALACIJA I PUŠTANJE U POGON OPREME ZA REZANJE TE EDUKACIJA DJELATNIKA ZA RAD / DELIVERY, INSTALLATION, COMMISSIONING FOR THE SAWING EQUIPMENT, EDUCATIONS OF EMPLOYEES
 


KK.03.2.1.05.0054/4
 

 

Poštovani, / Dear,

 

SIMPLEX d.o.o., Vrbska ulica 6, HR-35207 Gornja Vrba, OIB: 50530083841 (u daljnjem tekstu Naručitelj) objavljuje izmjenu Dokumentacije za nadmetanje BR. 1 za predmet nabave isporuke, instalacije, puštanja u pogon, obuke djelatnika te pružanje standardnog jamstvenog roka za opremu za rezanje / Simplex Ltd., Vrbska ulica 6, HR-35207 Gornja Vrba, OIB: 50530083841 (hereinafter: Contracting Authority) notice of Modification of Tender documentation No. 1 for the Subject of procurement of delivery, installation, commissioning, education of employees and providing a standard warranty period for sawing equipment.

 

Ponuditelji prilikom podnošenja svoje ponude moraju koristiti posljednu verziju Dokumentacije za nadmetanje, osim u slučaju ako je ponuda zaprimljena prije dana stupanja na snagu ovih Izmjena Dokumentacije za nadmetanje BR. 1. U tom slučaju, Naručitelj će prihvatiti pristigle ponude, a u slučaju odstupanja u odnosu na Izmjene dokumentacije BR. 1, zahtijevati od tih ponuditelja da podnesu dopune, pojasne ili upotpune podatke ili dokumentaciju u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od 5 kalendarskih dana ili duži od 15 kalendarskih dana / When submitting their tender, the Tenderer must use the last version of the Tender documentation, unless, if the Tender has been received before these Modifications of Tender documentation No. 1 have entered into force. In that case, the Contracting Authority (NOJN) will accept all received Tender, and in the event of a deviations from the Amendment to Modification of Tender documentation No. 1, the Contracting Authority (NOJN) will request from that tenderer to submit supplement, clarify or complete the necessary data or documentation within a reasonable time that should not be shorter than 5 calendar days or longer than 15 calendar days.

 

Izmjena Dokumentacije za nadmetanje stupa na snagu prvi dan nakon objave, odnosno 05.09.2017. godine / The Modification of Tender documentation No. 1 takes into force and takes effect on the first day after its publication, or 05/09/2017.

 

U prilogu ove Izmjene Dokumentacije za nadmetanje BR. 1 nalaze se sljedeći dokumenti koji čine ponudbenu dokumentaciju / In the attachment of this notice are the following documents that form the tender documents:

 

 • Izmjena BR. 1 - Popis izmjena / Modification No. 1 - List of modification
 • DZN – Dokumentacija za nadmetanje / Tender documentation; Izmjena; Modification
 • Prilog I – Ponudbeni list / Annex I – Bid sheet
 • Prilog II – Troškovnik / Annex II – Bill of costs;
 • Prilog III – Tehničke specifikacije i tehnička ponuda / Annex III – Technical specifications and technical offer; Izmjena; Modification
 • Prilog IV – Izjava o nepostojanju razloga isključenja / Annex IV – Declaration of no reason for exclusion;
 • Prilog V – Izjava o ispunjenju pravne i poslovne sposobnosti / Annex V – Declaration of legal and professional eligibility;
 • Prilog VI – Izjava o ispunjenju tehničke sposobnosti / Annex VI – Declaration of technical eligibility;
 • Prilog VII – Izjava o ispunjenju financijske sposobnosti / Annex VII – Declaration of financial eligibility.

 

Ponuda uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se dostaviti na adresu iz točke 5.6. Dokumentacije za nadmetanje, najkasnije 19.09.2017. Za datum zaprimanja smatra se datum slanja, odnosno datum zaprimanja u poštanski ured ili kurirsku službu i sl. / The tender, including obligated documents, anexes and following documents if they are included, must be submitted at the address from section 5.6. of tender documentation, at the latest 19.09.2017. The date of receipt is the date of submission of the tender, i.e. the date of receipt in the post office or courier service, etc.

 

OBAVIJEST O NABAVI (OoN) /
PROCUREMENT NOTICE (OoN)

 
ISPORUKA, INSTALACIJA I PUŠTANJE U POGON OPREME ZA REZANJE TE EDUKACIJA DJELATNIKA ZA RAD / DELIVERY, INSTALLATION, COMMISSIONING FOR THE SAWING EQUIPMENT, EDUCATIONS OF EMPLOYEES
 


KK.03.2.1.05.0054/4
 

 


Poštovani, /Dear,

 

SIMPLEX d.o.o., Vrbska ulica 6, HR-35207 Gornja Vrba, OIB: 50530083841 (u daljnjem tekstu Naručitelj), provodi projekt pod nazivom „Dizala bez granica“ ukupne vrijednosti 16.070.555,00 HRK od čega je 5.954.616,05 HRK sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) / Simplex Ltd., Vrbska ulica 6, HR-35207 Gornja Vrba, OIB: 50530083841 (hereinafter: Contracting Authority) implement the project named „Elevators without borders“ of total value 16.070.555,00 HRK of which 5.954.616,05 HRK is co-financed by non-refundable funds of the European Union from European Regional Development Fund (ERDF).

 

Predmet nabave je isporuka, instalacija, puštanje u pogon, obuka djelatnika za rad te pružanje standardnog jamstvenog roka za opremu za rezanje / Subject of procurement are delivery, installation, commissioning, education of employees and providing a standard warrant period for  the sawing equipment.

 

U prilogu ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji čine ponudbenu dokumentaciju / In the attachment of this notice are the following documents that form the tender documents:

 

 • DZN – Dokumentacija za nadmetanje / Tender documentation
 • Prilog I – Ponudbeni list / Annex I – Bid sheet
 • Prilog II – Troškovnik / Annex II – Bill of costs;
 • Prilog III – Tehničke specifikacije i tehnička ponuda / Annex III – Technical specifications and technical offer
 • Prilog IV – Izjava o nepostojanju razloga isključenja / Annex IV – Declaration of no reason for exclusion;
 • Prilog V – Izjava o ispunjenju pravne i poslovne sposobnosti / Annex V – Declaration of legal and professionall eligibility;
 • Prilog VI – Izjava o ispunjenju tehničke sposobnosti / Annex VI – Declaration of technical eligibility;
 • Prilog VII – Izjava o ispunjenju financijske sposobnosti / Annex VII – Declaration of financial eligibility.

 

Za potpune informacije informacije o pravilima javne nabave molimo vas da pogledate vodič Prilog 4 – Postupci javne nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi (verzija2.0 iz travnja 2016. godine) – http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti / For complete information on public procurement rules, please see the Practical guide to Annex 4 – Procurement procedures for persons that are not obliged to Law of Public Procurement (version 2.0 of April 2016.) – http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim mjestima (medijima) na kojima je objavljena Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje (http://www.simplex.hr/) bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta / During the period for tender submission economic operators may request additional information related to the tender documents, the Contracting Authority will  publish all answers on available  places (media) on which the Procurement Notice and Tender documentations was published (http://www.simplex.hr/) without disclosing the identity of economic operator.

 

Podaci o naručitelju (NOJN): / Contracting Authority information (NOJN)

 

Naručitelj (NOJN): / Contracting Authority (NOJN):    Simplex d.o.o.

Sjedište: / Address:                                                   Vrbska ulica 6,

                                                                                  HR-35207 Gornja Vrba

OIB: / VAT:                                                                 50530083841

Kontakt osoba: / Contact person:                              Danijel Kušljić

E-mail: / E-mail:                                                          danijel.kusljic@simplex.hr

 

Ponuda uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se dostaviti na adresu iz točke 5.6. Dokumentacije za nadmetanje, najkasnije 14.09.2017. Za datum zaprimanja smatra se datum slanja, odnosno datum zaprimanja u poštanski ured ili kurirsku službu i sl. / The tender, including obligated documents, anexes and following documents if they are included, must be submitted at the address from section 5.6. of tender documentation, at the latest 14.09.2017. The date of receipt is the date of submission the tender, i.e. the date of receipt in the post office or courier service, etc.

 

Information über das projekt